O firmie      
Regulamin zakupów      
cenniki dostaw      
dojazd      
Dane teleadresowe      

Strona główna
O Firmie
Regulamin zakupów
Allegro
Kontakt
Regulamin zakupów


Dane naszej firmy: P.P.H.U. Multi-Corp Adam Czopek z siedzibą w Krakowie, 31-231 Kraków, przy ul. Jabłonna 19/2, wpisana do ewidencji działalnoś›ci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, o numerze w rejestrze: 4135/2009 oraz nadaniu przez Naczelnika Urzę™du Skarbowego Kraków-Podgórze, numeru identyfikacji podatkowej NIP: 677-202-85-85.

 

P.P.H.U. Multi-Corp Adam Czopek
ul. Jabłonna 19/2

31-231 Kraków

NIP: 677-202-85-85
REGON: 120954956
tel. 12 378 48 00, 791 266 855
e-mail: multicorp@onet.eu

 


Organ, który zarejestrował‚ działalność‡ gospodarczą:

Prezydent Miasta Krakowa

 

Numer w rejestrze: 4135/2009

 

Adres przedsiębiorstwa: ul. Jabłonna 19/2, 31-231 KrakĂłw

 

Adres do reklamacji: ul. Jabłonna 19/2, 31-231 KrakĂłw

Opis procedury reklamacji

 1. Kupujący może składać‡ Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem multicorp@onet.eu, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie zł‚ożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imić™, nazwisko, adres, adres e-mail Kupują…cego,
  • datę™ zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żą…dania Kupującego,
  • wszelkie okolicznoś›ci uzasadniające reklamację™.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają… uzupeł‚nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedają…cy zwraca się™ do skł‚adającego reklamację™ o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedają…cy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację™ wysył‚ana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić‡ od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić‡ od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć‡ Sprzedającemu stosowne oś›wiadczenie woli, pisząc na adres e-mail: multicorp@onet.eu. Kupują…cy może skorzystać‡ ze wzoru odstą…pienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:


P.P.H.U. Multi-Corp
Adam Czopek
ul. Jabłonna 19/2
31-231 Kraków.


Wzółr oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić‡ i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedają…cego]
Ja [imię, nazwisko kupują…cego] niniejszym informuję™ o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupują…cego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres
kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysył‚any w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku odstą…pienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru w najniższej wysokości ceny przesyłki: tj. 9 zł‚ (słownie: dziewięć złotych, zero groszy), niezależnie od kosztu odesłania Towaru przez Kupującego.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysł‚uguje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsię™biorca wykonał w peł‚ni usługę za wyraźnż zgodż… konsumenta, któłry został‚ poinformowany przed rozpoczę™ciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstą…pienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań„ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić‡ przed upływem terminu do odstą…pienia od umowy;
 • w której przedmiotem ś›wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub sł‚użżca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są… rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem ś›wiadczenia są… nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczę™towanym opakowaniu, jeżeli opakowanie został‚o otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyją…tkiem umowy o prenumeratę™;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na noś›niku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się™ za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsię™biorcę™ o utracie prawa odstą…pienia od umowy.

 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Firma Multi-Corp zobowiązuje się™ dostarczyć zakupiony towar bez wad, z wyłą…czeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupują…cy bę™dą…cy konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasą…dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Są…dem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują… się™ pod nastę™pującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.